วิวัฒนาการจากเครื่องดักฟัง ไปเป็นแอพมือถือติดตามโทรศัพท์

spy-mobile-softwares

ดร. เสรี หล่อกันภัย ศาสนาจารย ซาฟจิตต์ อิสมันยีมนุษย์ด้วย ที่สร้างมนุษย์ให้สามารถทำดี ไม่ได้สร้างให้ทำเลว จึงไม่ต้องกำหนดให้มนุษย์ทำดีอย่างเดียว เช่น ในภาพยนตร์เรื่อง Small Soldiers(ทหารจิ๋ว) มีเนื้อหาว่า ตุ๊กตาถูกสร้างขึ้นมา 2 ชุด ชึ่งมีข้อพิเศษ คือไม่ต้องใช้ถ่าน สามารถใช้ชิฟคอมพิวเตอร์ใส่ลงไป ทำให้พดได้ โต้ตอบได้ วางแผนได้ตุ๊กตาชุดแรกเป็นทหาร ส่วนอีกชุดเป็นสัตว์ตัวประหลาด โดยทหารจะถูกโปรแกรมให้ทำหน้าที่ล่าตัวเหล่านี้ หากจับได้ต้องฆ่า ส่วนตัวประหลาดถูกโปรแกรมเป็นพวกที่จะต้องแพ้และหนี เรื่องนี้ทหารก็พยายามที่จะวางแผนโจมตีตัวประหลาดเหล่านี้รวมถึงโจมตีมนุษย์ที่ให้การปกป้องตัวประหลาดด้วยในที่สุดเรื่องจบว่า ตัวประหลาดเห็นมนุษย์ที่ช่วยเหลือเขาตกอยู่ในอันตรายมันก็ฝืนไม่ทำตามที่ถูกโปรแกรมไว้ ต่อสู้กลับจนชนะได้ข้อคิดจากเรื่องนี้คือว่า มนุษย์ไม่ได้ถูกโปรแกรมไว้เพียงด้านใดด้านหนึ่งเช่น หนีอย่างเดียว หรือส่าอย่างเดียว นั่นคือ ไม่ได้ให้ทำดี ดีอย่างเดียวทำชั่ว ชั่วไปหมด ความจริงแล้วมนุษย์หนึ่งคนสามารถทำดีและอาจจะทำชั่วได้ศักยภาพพิเศษคือเมื่อทำดีแล้วเกิดพลาดได้ พระเจ้าได้ให้โอกาสมนุษย์ที่จะกลับใจโดยการสารภาพบาป แล้วมาสู่แนวทางที่ดีได้ ดังนั้น พระเจ้าให้เสรืภาพกับมนุษย์และที่เกี่ยวช้องการทรงสร้างคือว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์แต่ละคนเป็นบุคคล ไม่ได้สร้างแบบอุตสาหกรรมที่เป็นของเหมือนๆ กันหมด และความไม่เหมือนกันเป็นเสรีภาพที่พิเศษที่พระเจ้าประทานให้ อีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับเสรีภาพ ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ทุกคนมาให้เหมือนกันหมด มนุษย์ไม่เพียงมีเสรีภาพเอง พระเจ้าผู้ทรงสร้างก็มืเสรีภาพด้วย ตรงนี้จึงอาจเป็นที่มนุษย์คิดว่า พระเจ้าต้องทำอย่างนี้ สร้างให้ทุกคนเป็นคนดีเท่ากับเรากำลังไปกำหนดพระเจ้า แต่พระเจ้ามีเสรีภาพมากกว่าที่เราจะเช้าใจได้ นเพยธรรบ(แบแนวท!นอdamผศ. ดร. พิเชษฐ์ กาลามเกษตรผศ. ดร. ปราณี ฬาพานิซอาจารย์บรรจง บินกาชันาพรวมของมนุษยธรรมตามแนวทางของอิสลามนั้น ผศ. ดร.พิเซษฐ์ กาลามเกษตร ให้ทัศนะว่า มีคำที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 คำคือ มนุษย์ ธรรม และแนวคิดอิสลาม การพูดถึงมนุษยธรรมโดยทั่วไปเป็นการเน้นเรื่องคุณธรรมบางอย่างเท่านั้น เช่น เมื่อพบเด็กหญิงถูกรังแก หรือรถชนคนบาดเจ็บ หากเราเดินผ่านไปถือว่านั่นไม่มีมนุษยธรรม จึงเป็นเรื่องของการเน้นความเอื้ออาทร ความเมตตากรุณา มนุษยธรรมจึงเป็นธรรมที่บอกลักษณะจำเพาะของมนุษย์ถ้าตีความว่ามนุษย์เป็นสิงที่มีจิตใจสูง ดังนั้น ธรรมที่เป็นตัวกำหนดความเป็นมนุษย์ คือความมีจิตใจสูง เป็นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม*เรียบเรียงจากการเสวนาในชื่อเรื่องเดียวกัน คุณมาเรียม เก็บบุญเกิด ดำเนินรายการเสวนา ในงานระดมมนุษยธรรม 2542 ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2542

ลักษณะจำเพาะอันหนึ่งของมนุษย์ เครื่องดักฟังจิ๋ว  คือ ลืม ถ้าพูดถึงมนุษยธรรมในแง่นี้ ค่อนข้างเป็นลบ ความพยายามหาความหมายไม่ได้มีเฉพาะทางศาสนาเพียงเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ ปรัชญา ก็มีความพยายามที่จะบอกว่ามนุษย์เป็นอย่างไร ต่างกับสิงอื่นอย่างไร จากงานทำงานเพื่อเขียนเรื่องคนในทัศนะอิสลาม พบเอกสารที่นักวิชาการท่านหนึ่งบอกว่า มนุษย์นั้นหาคุณ-ลักษณะอื่นไม่พบว่าต่างจากสิงอื่นอย่างไร ยกเว้นคุณลักษณะอันหนึ่งซึ่งมาตรงกับคัมภีร์อัลกุรอาน ที่ว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีคุณลักษณะพิเศษ มนุษย์ก็คือสัตว์ที่หัวเราะได้ (Laughing animal) ถือเป็นลักษณะจำเพาะ ในประวัติศาสตร์ด้านคืลปะ ปรากฏว่า  เครื่องดักฟังทะลุกำแพง การวาดภาพมนุษย์เป็นสิงที่ทำได้ยากที่สุดเพราะมนุษย์นั้นแสดงอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างออกมาทางสิหน้ายิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นสิงที่อิสลามให้ความสำคัญอย่างมากคือ ท่าอย่างไรจึงจะให้คุณสมบัติเหล่านี้ของมนุษย์แสดงออกอย่างสมบูรณ์ที่สุด และมีมาตรการอันใดที่จะให้ความวิบัติ หรือคุณสมบัติบางส่วนที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์นั้นลดน้อยที่สุดหรือถูกควบคุมให้มีผลเสึยน้อยที่สุด เพราะอิสลามมองผ่านโองการที่บอกว่าแท้จริงพระผู้เป็นเจ้านั้นทรงสร้างมนุษย๎ให้อยู่ในรูปแบบที่ยอดเยี่ยม และพระองค์ทรงทำให้เขาตกตํ่ายี่งกว่าบรรดาที่งที่ตกตํ่าทั้งหลาย ตรงนี้ถือว่ามนุษย์มีคุณสมบัติหลายสิงหลายอย่าง  ดักฟังเสียง แต่คุณสมบัติที่มนุษย์มีนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางที่ดี เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ ความรัก หรือทางที,ไม่ดี เช่น ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ล้วนเป็นดาบสองคมทั้งสิ้นอิสลามไม,ต้องการท่าลายธรรมชาติอันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบ ดังนั้น จึงถือว่า คุณลักษณะเหล่านี้ เป็นคุณลักษณะจำเพาะของมนุษย์ มีความเป็นไปได้ที่คุณสมบัติเหล่านี้นำไปสู่การท่าลาย และมีความเป็นไปได้ที่จะนำสู่การสร้างสรรค์ เช่น ความรัก ความเมตตา ไม่จำเป็นเสมอว่าจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ หรือความไม่พอใจ หรือความก้าวร้าวบางอย่างในแง่หนึ่ง ก็อาจนำไปสู่สิงที่ดีได้

ดร. ปราณี ฬาพานิช อาจารย์บรรจง บินกานในบทกวีของอาหรับกล่าวว่า  เครื่องดักฟังและติดตาม คนอาหรับในสมัยก่อน ที่มีการเข่น’ฆ่ากันหลายชั่วโคตร จนกระทั่งไม่มีใครทำศพ เพราะอาหรับถือว่าให้ช่วยพวกพี่น้องของตนเอง ถ้าเขาเป็นพวกที่ถูกเหล่าอธรรมทำร้าย ก็ให้!ปช่วย ถ้าเขาเป็นพวกอธรรม ก็ให้ไปช่วย ศาสดาก็ได้นำคำนี้ไปใช้ และมีสาวกถามว่าท่านจะให้!ปช่วยพี่น้องที่ก่อการอธรรมได้อย่างไร ท่านศาสดาก็บอกว่า ให้ไปเตือนเขาอิสลามได้ให้ทัศนะที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือสิ่งที่มีคุณสมบัติหลายสิงหลายอย่าง มองได้ทั้งเชิงบวกและลบ และมองว่า บวกก็ทำลายได้ ลบก็สร้างสรรค์ได้ ถือว่าคุณสมบัติเหล่านี้เป็นกลาง เมื่อคุณสมบัติเป็นในทางบวกหรือลบก็ได้ สูงส่งที่สุด หรือตกตํ่ายิ่งกว่าสิงใด เราก็รู้อยู่ว่าไม่มีสัตว์ชนิดใดที่มีความสามารถทำลายล้างเท่ามนุษย์ ทั้งๆ ที่มนุษย์ได้ชื่อว่า เป็นผู้มี-จิต,ใจสูง เพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์มีธรรมชาติเช่นนี้ ศาสนา คือสิงที่จะมาทำให้พลังทั้งเชิงบวกและเชิงลบของมนุษย์กลับไปกลับมา ดักฟังมือถือ  ลบเป็นบวก บวกเป็นบวกต่อไปบวกอย่าเป็นลบ หรือลบอย่าเป็นลบ ก็คือ ระบบศาสนาถ้าหากศาสนาไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์เมื่อไรแล้ว มนุษย์ก็ไม่สามารถเอาคุณธรรมมาเป็นสิ่งสร้างสรรค์ได้ เช่น เราพูดถึงความบรืสุทธของมนุษย์ การไม่เบียดเบียนต่างๆ อันนี้เป็นเรื่องของคุณธรรมความบรืสุทธที่ขอยกตัวอย่าง คือ ความบรืสุทธ’ระหว่างเพศ ทุกคนทุกลังคมเชิดชูความบริสุทธิ้ระหว่างเพศ และให้ความหมายในถ้อยคำที่ปลุกใจให้มีความร้สืกพอใจกับคุณสมบัตินั้นนักกฎหมายอิสลามในอดีต พยายามที่จะจำแนกเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลาม ไว้ 5 ประการประการที่ 1 ทำหน้าที่คุ้มครองในเรื่องของชีวิตของมนุษย์ประการที่ 2 ทำหน้าที่คุ้มครองในทรัพย์สินและทรัพยากรของมนุษย์ประการที่ 3 คุ้มครองสติปัญญาของมนุษย์

เครื่องดักฟังระยะไกล

วิวัฒนาการจากเครื่องดักฟัง ไปเป็นแอพมือถือติดตามโทรศัพท์

เทคนิคลับเฉพาะในการดักฟัง ที่ไม่ธรรมดา

spd_2011100812432_b.jpg

 

เพียงรถออกจากป็ายไม่ถึงห้านาที เปลือกตาขาวพริ้มเพราของธีรนุชก็พร้อมใจกันปิดทั้งซ้าย-ขวา และปิดสนิทจนได้กลิ่นแป้งหอมกับเสียงกรนในใจขนาดแมวครางเธอช่างสมกับที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ กำลังกินกำลังนอนจริงเจียว หลายครั้งที่ศีรษะของธีรนุชเกือบเอนมา ผมลุ้นให้เธอซบมาที่ไหล่ที่อุดมด้วยไหปลาร้าของผมด้วยซํ้า…แต่แค่เกือบๆเธอก็’จะรู้สึกตัวและดึงหัวกลับ’ไปตั้งตรงแบบเติมทุกครั้ง ก่อนรักเรื่อยเ!เอยเ cจะหลับต่อธีรนุชคงจะหลับเลยป้ายหน้ามหาวิทยาลัย ถ้าตำราที่เธอวางบนตักจะไม่เลื่อนหล่นลงมาเอาสันปกหนาๆกระแทกหลังเท้าเปลือยในรองเท้าแตะของผม เสียงร้องแบบตกใจและเจ็บของผมดังพอจะเรียกขวัญที่หลับของเธอ เครื่องดักฟังไร้สาย ให้ตื่นธีรนุชกล่าวขอโทษด้วยเสียงสดใสเหมือนจิ้งหรีดที่กินนํ้าค้างจนอิ่ม แล้วพลางยิ้มอย่างขออภัยกับผม ผมรีบบอกว่าไม่เป็นไรและเก็บตำราคืนให้เธอ…ม้นเป็นไปได้เหมือนวงเป็นไปไม่ได้(ติ อิมพอสซิเยิ้ล)มารวมตัวกันเทือกนั้น เมื่อผมเดินตุหร้ดตุเหร่ในสลาบ้นเก่า แวะปัสสาวะที่ส้วมหลังเติม เพื่อรำลึกถึงความหลังเก่าแก่และเข้าไปในตึกกิจกรรม เดินหาห้องชมรมตามที่รุ่นน้องบอกไว้ผมก็ได้พบเธอ  ธีรนุชรักเรื่อย

ธีรนุชนั่งพิมพ์ต้นฉบับอย่างขะมักเขม้น ดูท่าทางเหมือนนักเขียนใหญ่หรือกวีเอกของโลก (ทั้งโลกนี้และโลกหน้า)ที่จมจ่อมอยู่ในจินตนาการ ผมคุยกับบรรณาธิการจำเป็นไปก็เหลือบมองธีรนุชไป ครั้งแรกที่บรรณาธิการรุ่นน้องแนะนำให้ผมรู้จักเธอ เธอทำตาโตเหมือนไข่ห่านแถวลาดกระบัง อุทานเป็นภาษาไทยเบาๆ ก่อนจะไหว้ผมอย่างอ่อนช้อย ผมรีบกระดกมือรับไหว้และบอกรุ่นน้องที่แนะนำเป็นการแก้เขินให้เธอว่า“เราทักทายกันมาแล้วน่ะ”ผมพูดคุยเรื่องหนังสือจนจบ  ดักฟังจิ๋ว หมดบุหรี่ไปหลายมวนธีรนุชก็ย้งพิมพ์ดีดอย่างเอาเป็นเอาตายต่อไป เหมือนจะเอารางวัลโนเบลสาขาพิมพ์ดีด ผมต้องท่าตัวเป็นนักรบกูรข่าที่อดอาหารมาห้าวันยังมีการถ่ายอุจจาระทุกเช้าตรู่อวดเพื่อนบ้านว่า ช้ายังมืกิน…เทือกนั่น…ผมอดทนนั่งรอเวลาให้ธีรนุชพิมพ์งานเสร็จ จะไต้พูดคุยกับเธอ แต่เมื่อผมหันมาคุยกับ บ.ก.ของชมรมรอบที่สอง ห้นกกับไปมองอีกครั้ง ธีรนุชฟุบหลับกับโต๊ะพิมพ์ดีดแล้วธีรนุชมืโรคประจำตัวคือ  เธอพร้อมจะหลับทุกลมหายใจเช้าออก แต่ยังดีที่เธอกรนในลำคอเบาๆในใจเท่านั่น ท่าให้ความนำรักของเธอไม่ระเหยไปง่ายๆเพื่อนๆในชมรมไต้เล่าวีรกรรมของเธอให้ผมฟังอยู่เรื่อยเมื่อผมมาชมรมถี่…เกี่ยวกับโรคหลับไม่เป็นที่เป็นทางของเธอ“วันนั้นเปีลไปคอยที่ห้องนั้าเกือบชั่วโมง ทีแรกเป้ลก็ไม่ทราบว่านุชชอบหลับ” น้องเปิลพูดเสียงเล็กเสียงน้อยรักเรื่อยเ1เอย(ไม่งอก) เอียงคอไปมาเหมือนนางเอกหนังอินเดีย  เครื่องดักฟังในรถยนต์ ทั้งที่เธอมีเตี่ยมาจากกวางตุ้ง เปลือกตาที่ทาสีม่วงแดงของน้องเปิลปิด ๆเปิด ๆไปมาตามจังหวะพูดจนผมเวียนหัว เหมือนไฟเขียวไฟแดงตามสี่แยก…

แต่ผมก็รับคำเออออกับเธอ ใครจะคุยเรื่องธีรนุชว่าอะไรก็แล้วแต่ ผมรับฟังได้หมด ขอให้เป็นเรื่องของน้อง(ตามสรรพนามที่เธอใช้แทนตัวเอง)“เปีลกำลังจะไปตามนักการมาไขกุญแจห้องนั้าอยู่แล้วพอดีเค้าตื่นก่อน ตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครไปห้องนํ้าพร้อมนุชเลย” ผมฟังแล้วให้สงสารน้องนุชมากยิ่งขึ้น เธอคงโดดเดี่ยวว้าเหว่เป็นอย่างมาก ที่ต้องเดินไปอย่างเหงา ๆ เช้าห้องนํ้าคนเดียวมาสองปีเต็มที่เรียนในสถาบันนี้…ผมสัญญากับตัวเองในใจว่า ถ้าได้เธอมาเป็นแฟน ผมพร้อมจะแสดงความเป็นผู้ชายชาตรีด้วยการไปรับไปส่งเธอเช้าออกห้องนํ้าทุกว้นทุกเวลาทีเดียว แต่ขอให้ผมสมปรารถนาในรักก่อน

เครื่องดักฟังและติดตาม

เทคนิคลับเฉพาะในการดักฟัง ที่ไม่ธรรมดา

5 สัญญาณเตือนภัยว่าคุณกำลังโดนนอกใจ

 

858

ของเหล่า ตัวขยายสัญญาณ ต้นปาล์มที่กระเพื่อมไหวนั้น คนกลุ่มหนึ่งแต่งตัวในชุดว่ายนํ้าและแว่นกันแดดกำลังเล่นวอลเลย์บอล หรือน่าจะกล่าวว่ากำลังอวดรูปร่างอันสมบูรณ์แบบของพวกเขาขณะกำลังกระโดดไปมา ในแต่ละฝังของตาข่าย ฉากทั้งหมดเป็นบทเพลงสรรเสริญของลัทธิสุขนิยมมีเพียงเรื่องเดียวเท่านั้นที่ ต้องท่า“ฉันไม่แน่ใจว่าท่านทูตสมควรจะทำเรืองนั้นนะคะ” อเล็กชาพูดขณะที่ผมถอดกางเกงขาสั้นและเริ่มนัวเนียทางการทูตกับเธอ “และฉันไม่คิดว่าฉันจะอยู่ในอารมณ์ที่จะทำแบบนั้นหลังจากเรื่องที่เกิด ขึ้น”ผ่านไปหนึ่งวินาทีกว่าผมจะนึกออกว่าเธอหมายถึงอะไร โอ้ว ใช่สินะ เธอคงกำลังพูดชํ้าซากถึงเรื่องที่เกือบจะถูกยิงนั่นอยู่ ดูเหมือนจะผ่านไปนานโขแล้ว แล้วก็ช่างไร้สาระเหลือเกินเมื่อเทียบกับความสุขสุด ยอดที่กำลัง เกิดขึ้นในตอนนี้ เหมือนว่าอะไรก็ ตามที่เกิดขึ้นกับคุณก่อนที่จะมาถึงเซาท์บีชมันไม่สำคัญเอาเสียเลย ทุกอย่างมีแค’ที่นึ่และเดี๋ยวนี้ ลัทธิสุขนิยมได้ขัดเกลาคุณ และคุณรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องขัดเกลามันเข้ากับร่างของใคร บางคน เครื่องดักฟังระยะไกล “ไม่เอาน่าพอล ไว้ทีหลังไม่ได้หรือ”แต่สุดท้ายอเล็กชาก็เหลือแค่เสื้อยืดแขนกุดและกางเกงขา สั้นตัวหนึ่งที่ดูเหมือนงานบอดี้เพนต์มากกว่า ด้วยความนุ่มนวล…งัดกลยุทธ์ที่มือยู่เพื่อรื้อฟืนความสัมพันธ์อันแสนดีของ อังกฤษกับฝรั่งเศสหลังจากเรื่องกระทบกระเทือนใจเมื่อไม่นานมานี้ ผมยังคงรุกอย่างต่อเนื่องตามเคยครับ การเข้าหาอย่างค่อยเป็นค่อยไปกับฝรั่งเศสนั้นเป็นการลงมือที่คุ้มค่า ผลประโยชน์ส่วนรวมในความเข้าใจอันดีทางการเมืองระหว่างประเทศประสบผลสำเร็จ และในไม่ช้าเราก็แสดงให้กระจกใหม่เอี่ยมบนตู้เสื้อผ้าพบกับภาพแรกที่น่าจะ เรียกได้ว่าเป็นการถํ้ามองที่ยาวนานได้เลยละประตูระเบียงที่เปิดอยู่ปล่อย  เครื่องดักฟังจิ๋ว ให้เสียงที’ผสมผสานกันระหว่างคลื่นซัดฝ็งที่อยู่ไกลออกไปกับเสียงหัวเราะของ พวกที่เล่นวอลเลย์บอล  และเสียงดนตรีชาลชาจากร้านอาหาร เราเข้าล่อารมณ์ของเซาท์บีชแล้ว8.หลายชั่วโมงต่อมา ผมพบว่าตัวเองนั่งอยู่บนเตียงพลางสงสัยว่ากำลังอยู่ที่ไหน ดักฟังเสียงโทรศัพท์ แสงไฟหรี่ลง ห้องนั้นว่างเปล่า ยกเว้นแค่เพียงเสียงจากถนนเบื้องล่าง“คุณฝันไปน่ะ” อเล็กซาให้คำตอบ เธอกำลังนั่งอยู่ที’ระเบียง“คุณพูดว่า ‘ผมขอโทษ ผมขอโทษ’ ”“ปกติผมก็พูดแบบนั้น” ผมกล่าวทันทีที,ผมรวบรวมสติปัญญาได้แล้ว ผมก็โทร.หาสุรายาเพื่อค้นหาว่าอะไรเป็นอะไร  ขายเครื่องดักฟังราคาถูก เธอไม่อยู่ มันก็เรื่องปกติละนะ เพราะนี่มันเป็นตอนกลางดึกของอินเดียนี่นา กลายเป็นว่าผมได้ติดต่อกับชายคนหนึ่งที่เรียกตัวเองว่า แฮรีรี่ ซึ่งสุดท้ายก็ยอมรับโดยดึว่าชื่อ เฮมัง และเขาก็ตื่นเต้นขึ้นมาเมื่อรู้ว่าผมอยู่ในไมอามี“เฮ้ ผมมีญาติอยู่ที่นั่นด้วย’’ เขาพูดด้วยเสียงที่ฟังเป็นอเมริกันมากกว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ที่ผมเคยพบ เร็วๆ นี้ “เดนนิสน่ะ’’“เดน,นิส’’ นี่เป็นชื่อแฝงอะไรสักอย่างเพื่อพลเมืองกิตติมศักดี้ของอเมริกาหรือไง เมื่อคุณได้วีซ่าชั่วคราวคุณจะชื่อจอห์น และถ้าคุณได้กรีนการ์ดแล้วคุณก็จะเป็นเดนนิสอย่างเต็มตัว“ใช่ คุณไม่ได้เรียกแบบนี้ที่อังกฤษเหรอ”“ไม,นะ เราก็พูดว่าคุณเป็นพลเมืองที่ได้รับการเปลี่ยนสัญชาติแล้วแค่นั้น”“หา” เฮมังซักงง ผมก็เหมือนกัน เลยโต้กลับไปด้วยคำว่า “หา”เหมือนกัน“ผมหมายถึงว่า เขาเป็น ‘เดนนิส’ เหมือนผู้เชี่ยวชาญด้านฟันศัลยแพทย์ด้านทำฟัน หรืออะไรประมาณนี้น่ะครับ”’‘โอ้วว.. .เดน-ทีส-เทอะ…หมอฟัน’’ ผมออกเสียงอย่างชัดเจน“เย้,’ ตอนนี้เขากลับมาตื่นเต้นอีกครั้ง”โอเค เยี่ยมเลย แต่เรื่องก็คอ ผมต้องการให้คุณช่วยผมลักหน่อย”

เครื่องดักฟังราคา

5 สัญญาณเตือนภัยว่าคุณกำลังโดนนอกใจ

การอัดเสียงโดยเครื่องอัดเสียงคุณภาพ

105049_3TfOxfGTn93725

 

 

 

มีอยู่วันหนึ่ง ผมพบสาวน้อยอายุประมาณ 20 ปี ที่ฝ่าเท้าของเธอมีรอยรมจุดแดง ๆ เต็มไปหมด ผมถามเธอว่า ทำไมถึงมีรอยแดง ๆเยอะแยะแบบนี้ ?เธอตอบอย่างชื่อ ๆ ว่า “เวลาประจำเดือนมา ฉันจะปวดท้องจนทนไม่ไหว จึงต้องมาหาหมอรักษาด้วยวิธีรมจุด”ฝ่าเท้ามีจุดอยู่ไม่น้อย ขณะเดียวกันก็เป็นบริเวณที่จะรู้สึก “ปวด” มากแห่งหนึ่งของร่างกาย ไม่ว่าใช้วิธีฝังเข็มหรือรมจุด ยิ่งลึกจะยิ่งปวด ยิ่งลึกจะยิ่งร้อน การรมจุดใต้ฝ่าเท้านั้น แม้ผู้ชายที,ถูกรมครั้งแรกก็ยังบ่นปวดทั้งวัน ทว่าฝ่าเท้าของเธอกลับเต็มไปด้วยรอยรมจุด“นี่แสดงว่า วางโกฐจุฬาลำพาแห้งรมชํ้าที่เดิมใช่ไหม ?”“ใช่แล้ว ! ร้อนมาก ต้องใช้ความอดทนอย่างสูง แต่ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใด ฉันกลับรู้สึกสบายจนบอกไม่ถูก เครื่องอัดเสียงราคา  ตอนนี้ฉันหลงเสน่ห์มันแล้วล่ะ !”“อันที่จริง รมบริเวณที่รู้สึกไม่ปวดมากก็ได้นึ่ ?”“

…ถ้ารมบริเวณอื่น จะเห็นรอยแผลเป็น ฉันอายน่ะ… ถึงรมได้ก็ไม่อยากจะรม”เมื่อฟังเธอเล่าต่อ ก็รู้1ว่าเพื่อน ๆ ของเธอก็หลงใหลการรมจุดเช่นเดียวกับเธอ ผมรู้สึกว่าสาวน้อยคนนี้เป็น “พวกคลั่งไคล้การรมจุด”โดยแท้ ไม่น่าเชื่อเลยว่าเธอจะมีสภาวะจิตอย่างที่เป็นอยู่ เธอเพิงอายุ 19ปี กลับทนต่อ “วิธีรมจุดแบบโคโบะ” ของญี่ปุนได้ นี่เป็นเรื่องแปลกที่ไม,เคยได้ยินได้เห็นมาก่อนผมสังเกตอีกที  เครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล พบว่าที่หลังของเธอมีรอยรมจุด 2 รอยใหญ่เท่าเหรียญเงินเรียงกันอยู่“น่ากลัวจริง ๆ ! นี่คงจะร้อนมากสินะ !”แต่เธอกลับตอบเหมือนไม่รู้สึกอะไรว่า “ถึงจะเป็นเช่นนั้น แต่ก็…’,หลังจากนั้น เราสนทนากันถึงเรื่องวิธีรักษาโรคปวดประจำเดือนของแพทย์จีนแผนโบราณ และจุดที่ใช้รักษาอาการโรคปวดประจำเดือนได้ผลชะงัดเธอคึกคักแจ่มใสชื้นมาอย่างกะทันหัน และขอร้องผมอย่างจริงใจว่า “ที่แท้เป็นเช่นนี้ ฉันยังมีความรู้รอบตัวน้อยมาก… ไม่ว่าอย่างไร ฉันขอร้องคุณช่วยรมจุดที่บอกเมื่อกี้ให้หน่อยได้ไหม !”ตอนใ!น พอดีมืลูกโกฐจุฬาลำพาแห้งขนาดพอดี ๆ อยู่ใกล้มือหลังจากผมหาตำแหน่งจุดแล้ว ก็เอาโกฐจุฬาลำพาลูกใหญ่วางลงบนจุดจุดนั้นคือ จุดฮวงวี่ อยู่ข้างสะดือซ้ายขวา“ตรงนี้จะรู้สึกร้อนลวกมากนะ !” ผมเตือนสติเธอเล็กน้อยเธอพูดว่า   เครื่องอัดเสียงpanasonic “เหรอ ฉันทนได้ ช่วยจุดพร้อมกัน2ลูกเลย!”ถึงเธอจะพูดด้วยนํ้าเสียงเด็ดเดี่ยวเช่นนั้น แต่บริเวณผิวหนังที่เพิ่งรับการรมครั้งแรก จะรู้สึกร้อนลวกเป็นพิเศษ ! โกฐจุฬาลำพาแห้งที่ใช้มีขนาดเท่าถั่วเหลืองเม็ดใหญ่ และจุดไฟพร้อมกันทั้งสองลูก ผมรู้สึกว่าเธอถูกรมจนน่าสงสารขณะที่ควันสองสายพวยพุ่งขึ้นสู่อากาศ ลูกไฟน้อย ๆ สองลูกก็ค่อย ๆ ลามเลียเข้าใกล้ผิวหนังมากขึ้น ถึงเธอจะกรีดร้องขึ้นมาครั้งหนึ่งแต่แล้วเธอก็ขบกรามแน่น

ไม,ยอมส่งเสียงอีก เพียงเห็นเธอกำหมัดแน่นหายใจถี่กระชั้น !โกศจุฬาลำพาแห้งทั้งสองลูกค่อย ๆ เผาไหม้จนหมดอย่างยากเย็นเธอระบายลมหายใจยาว ๆ ออกจากปาก หลังจากนั้น ในแววตาของเธอซึ่งเปียมด้วยความพึงใจ เปล่งประกายวาบหวามรัญจวน คล้ายได้ลิ้มรสหฤหรรษ์ทางเซ็กซ์สิ่งทดแทนการฝังเข็มและรมจุด“ถ้าวิธีฝังเข็มไม่เจ็บปวดมาก ก็พอจะทนได้ แต่การรมจุดด้วยโกฐจุฬาลำพาแห้งมืฃ้อด้อยคือ อาจทิ้งรอยแผลเป็นไว้ ฉันจึงไม่ชอบ อันที่จริงร้อนแค่นั้น ฉันพอทนได้…” ผู้หญิงจำนวนมากล้วนมีทัศนคติต่อการ ฝังเข็มและรมจุดในทำนองนี้คำพูดดังกล่าวใช่ว่าไร้เหตุผล เวลานี้ จึงมี “สิ่งทดแทนการฝังเข็มและรมจุด” บางอย่างออกวางตลาดแล้วสิ่งทดแทนเข็มก็คือ ไม้จิ้มฟันกว่า 10 อันเรียงอยู่บนฐานหรือด้ามไม้สำหรับเคาะกระตุ้นจุดต่าง ๆ แทนเข็ม ถ้าเคาะแรง ผิวหนังจะแดงเรื่อแต่ไม่เจ็บปวด ก็มีบ้างบางคนใช้เข็มแทงเบา ๆ ซึ่งไม่เพียงจะมีเลือดออกและรู้สึกเจ็บปวด ยังไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควร ถ้าต้องการรักษาโรคด้วยวิธีฝังเข็มจริง ๆ จะต้องไปหาแพทย์จีนแผนโบราณผู้เชี่ยวชาญ รู้ตำแหน่งจุดอย่างแท้จริง และสามารถใช้เข็มแทงเช้าไปสึก ๆ ซึ่งไม,ใช่เรื่องที่คนทั่วไปจะทำได้เข็มแทงที่แพทย์จีนแผนโบราณใช้ เป็นเข็มเล็กยาว ไม่เหมือนกับเข็มหยาบใหญ่ที่ชาวบ้านทั่วไปใช้เย็บผ้า  เครื่องอัดเสียงพกพาราคา ซึ่งถ้าเอามาแทงเนื้อหนังแล้ว จะรู้สึกเจ็บปวดมากนอกจากนี้ ยังมีเข็มผิวหนัง หรือเข็มดอกเหมย (ดูรูปที่ 1-6) ซึ่งเป็นที่นิยมใช้กันมากในปัจจุบันเข็มผิวหนังหรือเข็มดอกเหมย ไม่แหลมเหมือนเข็มเย็บผ้า จึงแทงไม,เช้า ถ้าออกแรงเคาะบริเวณจุด จะให้ความรู้สึกถูกเร้ากระตุ้น ไม่เจ็บปวด เข็มผิวหนังมีด้ามจับ ที่คอด้ามจับค่อนช้างอ่อน เวลาเคาะจะมีแรงดีดสะท้อน ให้ความรู้สึกสบายอย่างมากถ้าใช้เข็มจริง ๆ มัดเช้าด้วยกัน จิ้มบริเวณจุดรักษาหรือจุดเร้าความปรารถนาทางเซ็กซ์ติดต่อกันแล้ว จะมีความยุ่งยากด้านเทคนิคพอสมควร ถ้าออกแรงมากไป คนไข้จะกรีดร้องอย่างเจ็บปวด อาจเกิดความรู้สึกขยาดเข็มผิวหนังหรือเข็มดอกเหมยสร้างขึ้นตามหลักการแพทย์แผนจีน

 

เครื่องอัดเสียงรุ่นไหนดี

การอัดเสียงโดยเครื่องอัดเสียงคุณภาพ

ว่ากันว่า..ตายไปแล้วร่างกายจะเป็นเม็ดทรายละเอียด

 

sand

นายจะเข้าใจอะไรมากขึ้นฝานการฆ่าตัวตายของเราตอนที่เรายังมีชีวิตอยู่ เราคิดว่าชีวิตจะมีค่าสมควรอยู่ก็ต่อเมื่อชีวิตมันไปได้ดี ถ้าสุขภาพเราแข็งแรงเงินทองดี หรือชีวิตรักสมหวัง นี่สิถึงจะเรืยกว่ามีความหมาย ชีวิตจะน่าอยู่ต่อเมื่อมันเป็นไปในทางที่เราคิดว่ามันควรจะเป็น ตอนนํ่เรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่ใจเอล นายต้องไม่ปลิดชีวิตตัวเองเด็ดขาดนะ นายต้องพยายามใช้ชีวิตไปจนถึงที่สุดของมันขอให้นายรู้ว่าแต่ละช่วงเวลาและทุก ๆ นาทีของชีวิตนั้นสำคัญเหมือนกันหมดทุกหนทาง ทางที่นายเองอาจจะยังมองไม่เห็นตอนนี้ ไม่ว่ายามดียามเลว ยามแข็งแรง ยามปวยไข้ ยามสุข ยามเศร้า เบื่อหน่าย หรือท้าทาย มันคือเรื่องเดียวกันทั้งสิ้น เพราะว่าทุก ๆ ลมหายใจ และทุกจังหวะนาทีของชีวิตเรานั้น เรากำลังพยายามแก้ไขปมปัญหาต่างๆ อยู่นั่นเอง แล้วเรื่องทั้งหลายนั้นก็ล้วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านี้มากนายเป็นล้วนหนึ่งของบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวนายมากนัก พวกเราทุกคนล้วนเป็นล้วนหนึ่งของวัตถุประสงค์ที่กว้างใหญ่ไพศาลกว่า คนที่จิตใจดีกับคนใจคอโหดร้ายนั้นก็ล้วนแต่มีวัตถุประสงค์ที่ตัวนายตอนนี้อาจจะยังไม่เข้าใจ คนทุกคนล้วนมี ความหมาย ทุกนาทีก็มีความหมาย กระทังความปวดร้าวก็เช่นกัน เราทั้งปวงล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันแท้ๆตอนนี้นายต้องมีชีวิตอยู่กับแต่ละนาทีที่มาถึงนะและแต่ละช่วงเวลาที่ค่อยเป็นค่อยไปนี้แหละที่นายจะสร้างชีวิตได้ เครื่องดักฟังจิ๋ว การเติบโตทางจิตวิญญาณทุกเรื่องราวล้วนเกิดจากอดีตว่าเราเคยทำอะไรไว้อย่างไร ประสบการณ์อดีตทั้งหลายก็เหมือนอิฐที่ใช้สร้างตึก และทุกนาทีของชีวิตคนหนึ่งคนก็ดีอเม็ดทรายที่ก่อขึ้นเป็นอิฐนั่นเอง เราเป็นมากกว่าเมล็ดกรวดเมล็ดทรายบนหาดของพระเจ้า…เพราะเราหนึ่งคนคือหนึ่งจักรวาล ที่ผูกผูกพันร้อยเรียง

และเกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงกันและกันได้การเติบโตของคนคนหนึ่ง เกี่ยวข้องเชื่อมโยงถึงการเติบโตของมวลรวมชะตาลิขิตกับจิตอิสระคือทางสองสายที่มุ่งหน้าไปจบลงที’ ระบบโทรศัพท์ เดียวกัน ทางสองสายนี้อาจตัดฝานกันไปตามรายทาง มันแยกขาดจากกันมิได้ คนหนึ่งคนก็มิอาจแยกขาดจากคนทั้งหมดด้วยเช่นกัน พลังชีวิตล้วนกำลังวิวัฒน์ตัวเอง ล้วนกำลังเติบโต และกำลังเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเพื่อม่งล็ความเป็นหนึ่งเดียวกันกับอสงไขยไร้ที่สิ้นสุดด้วยกันทั้งลื่นนายต้องอยู่กับทุกนาทีของชีวิตให้ถึงที่สุดเท่าที่นายจะทนทานได้ ในทุกๆ ลมหายใจของ ชีวิตนายมีความหมายและวัตถุประสงค์ของมันเองชีวิตผู้อื่นก็เป็นเช่นวัน รวมถึงช่วงเวลาที่ปวดร้าวและทุกข์ยากด้วย ความทุกข์ทั้งหลายนั้นล้วนเกี่ยวเนื่องไปสู่ความดีงามอันยิ่งใหญ่ที่นายอาจจะยังไม่เข้าใจในตอนนี้หรอก แต่ละลมหายใจ แต่ละวินาทีของชีวิตล้วนมีความหมาย ในทุกลมหายใจทุกนาทีที่มีชีวิตอยู่ นายกำลังสะสางแก้ไขและทำอะไรสำเร็จไปตั้งมากมายแล้ว ดักฟังห้องประชุม แต่จากจุดที่นายเป็นอยู่ตอนนี้ตัวนายเองก็ยังไม่รู้ตัว หรือไม่เข้าใจไว้ใจเราเถอะ จงไว้ใจในความรักของเราสองคนเถอะนะ นายจะได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นอีกมากมายจากการตายของเรานี้เอง นายจะได้รู้ว่ามันเป็นเล้นทางและลิขิตของเราเองที่จะต้องจบชีวิตลง ณ ตรงจุดนั้น มันเป็นบทเรียนชีวิตของเราโดยแท้ สิ่งที่เรามอบให้นายเป็นโมเลกุลแสนเล็กจ้อยของบทเรียนที่เราได้เรียนรู้นับตั้งแต่นาทีที’เราตายจากมา การฆ่าตัวตายของเราเองก็เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงวับความดีงามของมวลมนุษยชาติเช่นวันแล้วนายจะเห็นเองแบบค่อยเป็นค่อยไป ค่อย ๆเปีดเผยให้เห็นจากชีวิตของนายนั่นเอง เครื่องติดตามตัว แล้วเราจะติดต่อมาหานายอีกครั้ง เราอยู่วับนายเสมอนะแล้วคลื่นความรู้สึกที่เข้มข้นรุนแรงก็ท่วมท้นขึ้นมา เป็นความรู้สึกเดียวกับที่เป็นก่อนหน้านี้เลยคือโกรธแค้นและปวดร้าวนักสัญญาณรัก ผมเรมกรดรอง“ไอ้คนใจร้าย นายทิ้งเรา!” ผมขยับตัวได้แล้ว และ!ไม้’ฐมือเร่าๆ  ผมตะโกนออกไปว่า “ไปให้พ้นนะไปี!”ทั้งแสงทั้งอัลเบิร์ตหายวับไป บางทีเขาอาจไปเสียก่อนผมพูดอีกด้วยซ้ำ ผมหนาวเยือกและว่างเปล่าอีกครั้งแล้วผมก็ปลุกแชรอนขึ้นจากหลับอีกหน ผมลับลนและพึมพำเล่าเหตุการณ์ทิ้เพิ่งเกิดขึ้นให้ฟัง

ผมถ่ายทอดความร้ายกาจน่ากลัวออกมาไม่ได้หมด สัญชาตญาณตัวเองบอกว่าคงไม่มี1ใครเข้า,ใจหรอก ผมเลยสวัสดีแล้วนอนตาค้างตลอดคืนถ้อยคำของอัลเบิร์ตก้องสะท้อนสะท้านในห้วงความคิดผมเป็นชั่วโมงๆ ‘ความเชื่อ’ (epiphany) ของผมเริ่มเกิดแล้ว คำของเขาวนเวียนอยู่ในหัวเหมือนท่อนเพลงที่หลอกหลอนไม่ไปไหนผมไม่เข้าใจสารที่เยอะมากของเขา คงใช้เวลาเป็นปีๆ กว่าจะย่อยได้หมด เครื่องดักฟังข้างห้อง แต่ถ้อยคำเหล่านั้นก็ช่วยให้ความหวังแม้เพียงน้อยนิดในช่วงเวลาอันมืดมิดได้ทันท่วงทีจิตใจผมยังอยู่ในสภาพย่อยยับอีกหลายเดือน คืนนั้นผมถึงจุดตกตาสุดแล้ว ทว่าสารจากเขาทำให้ผมเข้าใจอะไรได้บางอย่าง อัลเบิร์ตติดต่อผมมาแล้วละ

ดักฟังระยะไกล

ว่ากันว่า..ตายไปแล้วร่างกายจะเป็นเม็ดทรายละเอียด

การพูดต่อรอง และ เจรจาธุรกิจให้ได้ผล

negotiate-win-300x200

รู้จักการต่อรองในการเจรจาต่อรองนั้น แต่ละฝ่ายก็ต่างมีจุดยืนของตัวเองอยู่แล้ว แต่หากว่าการเจรจาไม่เป็นผล เราก็ไม่ควรจะหักหาญนํ้าใจของอีกฝ่าย ควรจะเจรจาด้วยความอะลุ่มอส่วย ดูว่าใครสามารถที่จะลดหย่อนได้เท่าไหนความหมายของการเจรจาต่อรองที่แห้จริงนั้นอยู่ที่เราสามารถท่าให้ความต้องการของทั้งสองฝ่ายนั้นมาเจอกันได้..ดังนั้นเราก็ต้องรู้จักตะล่อมอีกฝ่ายให้เห็นตรงกับเราได้ และที่แน่นอนก็คือ จะต้องไม่ให้อารมณ์มาอยู่เหนือเหตุผล เราควรจะเจรจาด้วยความเข้าใจ และเห็นใจซึ่งกันและกัน การเจรจาจึงจะประสบผลและสามารถท่าธุรกิจด้วยกันได้อย่างยาวไกลค้ามข่มขู่การเจรจาที่ร้ายที่สุดนั่นก็คือ การที่เราไปข่มฃู่คู่เจรจาคือลูกค้าของเรา แน่นอนล่ะว่าการข่มขู่อาจจะได้ผลก็จริง แต่เขาจะต้องรู้สึกไม่ดีกับเราอย่างแน่นอน และครั้งหน้าเขาก็ไม่อยากจะทำธุรกิจกับเราการข่มขู่นั้นแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ก็ตามเครื่องอัดเสียงราคาแต่คนที่ถูกข่มขู่เขาจะรู้สึกว่าเขากำลังเสึยประโยชน์มากกว่า และเมื่อเป็นเช่นนี้เขาก็จะไม่ย้อนกลับมาทำธุรกิจกับเรา และแม้ว่าเราจะไปขอโทษทีหลังความรู้สึกของเขาก็จะไม่มีวันที่จะกลับมาเหมือนเดิมอย่างแน่นอนเพราะความรู้สึกที่เสียไปแล้ว ยากที่จะย้อนคืนกลับมาได้ไร’ให้ซนะใจ กล้าที่จะปฎิเสรการเจรจานั้นหากว่าเรายอมทำตามเขาไปหมดทุกอย่าง แน่นอนว่าคนที่เสียเปรียบก็คือตัวเราอย่างแน่นอน ดังนันจึงต้องรู้จักปฏิเสธแล้วบอกว่า ‘ไม่” ด้วยนํ้าเสียงที่‘นุ่มนวล และพยายามหาข้อเสนออื่นๆที่เราพอจะยอมได้ให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้แม้ว่าเราจะไม่สามารถยอมให้ได้ เราก็สามารถยอมเรื่องอื่นให้แทนแต่อย่างไรก็ดี หากว่าเรารู้สืกว่าอีกฝ่ายหนึ่งกำลังจะรุกลํ้าหรือว่ากำลังเอาเปรียบเรามากเกินไป

และเราสามารถปฏิเสธได้โดยที่เราไม่เดือดร้อนมากนักก็ไปเจรจากับเจ้าอื่นดีกว่า เพราะทำการค้าด้วยกันเราก็พานแต่จะขาดทุนพูดตรงประเด็นการเจรจานั้นจะได้ผลที่ดืเครื่องอัดเสียงขนาดเล็กหากว่าเรารู้จักที่จะพูดตรงประเด็นและตรงจุดที่เราต้องการการเจรจาจึงจะไม่เยิ่นเย้อ หรือว่าพูดวกไปวนมา เพราะมันฟังแล้วดูน่ารำคาญและไม่น่าฟ้งเป็นที่สุดทางที่ดีนั้นเราควรจะพูดให้ตรงประเด็น แบบรวดเดียวจบ ทำให้คนฟังเหมือนกับโดนหลายหมัดตรงๆ ติดต่อกัน ดีกว่าพูดเฉี่ยวไปวนมา เหมือนกับต่อยไม่โดน อย่างนี้การเจรจาต่อรองก็น่าเบื่อหน่าย และได้ผลที่ไม่ค่อยจะสู้ดีนัก ซึ่งการพูดให้ตรงประเด็นนั้นก่อนมาเจรจาเราจะต้องเตรียมการบ้านมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ข้อมูลของเราแน่นเก และดูน่าเชื่อถือมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้รับฟ็งอีกนายหากว่าเราไม่ยอมรับฟังอีกฝ่าย เราก็จะไม่สามารถรูได้เลยว่าอีกฝ่ายต้องการอะไร เมื่อไม่รู้ว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรก็ทำให้เราไม่สามารถนำความต้องการของทั้งสองฝ่ายมาจูนกันได้เลยแม้แต่น้อยการรับฟังเป็นพื้นฐานของการเจรจาต่อรองที่ดี และเมื่อรับฟังแล้ว เราก็สามารถที่จะเจรจาต่อไปให้ถูกจุด การเจรจาต่อรองจึงสามารถจบโดยเร็ว

ไม่เช่นนั้นก็อาจจะยืดเยื้อเพราะไม่มีใครฟังใครนั่นเองดูเวลาในการพูดด้วยคนที่พูดอธิบายได้ดีนั้นจะต้องรักษาเวลาในการพูดอธิบายด้วยไม่เช่นนั้นการพูดอธิบายก็อาจจะไม่เป็นผล หรือทำให้การพูดนั้นเสียไปนั่นเอง การพูดยืดเยื้อ หรือว่านานไปแม้ว่าจะเป็นสาระสำคัญ แต่ก็อาจจะทำให้อีกฝ่ายรู้สึกเบื่อหน่ายและไม่อยากจะฟังต่อไป โดยเฉพาะหากว่าเราเอาจุดสำคัญๆ ไว้ท้ายๆ จุดเครื่องอัดเสียงโทรศัพท์หรือข้อสำคัญนั้นก็จะถูกมองข้ามและถูกละเลยไปอย่างนำเสียดายเวลาในการพูดจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะหากว่าเราบริหารเวลาไม่ดี ลูกค้าหรืออีกฝ่ายก็อาจจะคิดว่า แม้แต่การบริหารเวลายังทำไม่ได้แล้วการทำการค้าหรือการทำธุรกิจจะเป็นอย่างไรชี้ใด้เฅ็นจุดสำคัญเนื่องจากการพูดนั้นไม,ควรจะกินระยะเวลานาน เราจึงควรจะ ชี้ให้เห็นถึงจุดสำคัญที่เราควรจะเน้น โดยควรจะนำข้อเจรจาที่สำคัญมาไว้ข้างหน้า เพื่อที่จะชี้ให้เห็นอย่างซัดเจนว่าจุดนี้เป็นจุดที่ต้องคุยกันแต่บางทีหากว่าเราต้องการให้บางหัวข้อที่เราอยากจะได้ผ่านฉลุยเราก็อาจจะใช้วิธีเอาไว้ท้ายๆ หลังจากการเจรจาอย่างอื่นเสร็จสิน เพื่อที่ความเบื่อหน่ายจะทำให้ฝ่ายตรงข้ามยอมผ่านการเจรจานั้นไต้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็ต้องดูหัวข้อของเราด้วยว่าเหมาะกับกลวิธีแบบใดการเจรจาต่อรองถือว่าเป็นเรื่องสำคัญในเรื่องของธุรกิจการค้าเพราะเป็นเรื่องของผลประโยชน์และข้อตกลงต่างๆ ซึ่งต่างฝ่ายก็ต่างอยากจะตักตวงผลประโยชน์!ห้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ หากว่าเราไม่อยากจะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบก็ควรจะรู้จักที่จะเจรจาต่อรองให้ดีที่สุดและให้ได้ผลประโยชน์อย่างที่เราต้องการจะได้

เครื่องอัดเสียง

การพูดต่อรอง และ เจรจาธุรกิจให้ได้ผล

การล้างสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เพื่อไม่ให้มาติดตัวในอนาคต ตอนที่ 1

 

Free-shipping-24-x38-inch-BioShock-Infinite-GAME-font-b-lighthouse-b-font-Poster-HOME-WALL

เหตุร้ายที1ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อกลางดึก คืนก่อนที่ลุงจะนัดพ่อค้าในตลาดมารับไก่ไปขายเพียงวันเดียว…กลางดึกคืนนั้น ลุงแกขึ้นนอนดึกกว่าปกติ เพราะต้องดูแลความเรียบร้อยให้พร้อมสำหรับไก่งวดแรกที่จะส่งขายในวันรุ่งขึ้น ซึ่งพ่อค้าที,นัดรับของจะมาถึงราวๆ เที่ยงวัน และก่อนที่ลุงจะขึ้นไปนอนบนบ้าน ความเงียบในยามดึกสงัดนั้นได้ทำให้ลุงชัยรู้สึกผิดลังเกต แต่ก็ไม่มีเหตุ
อะไรให้คาดคิดไปได้ว่า ไก่ทั้งเล้าที่เลี้ยงดูมา จะถูกฆ่าตายเรียบในวันรุ่งขึ้น!จะเรียกว่าห่าหรือปอบลงดี…เพราะทันทีที่ลุงแกตื่นขึ้นมาในเช้าวันใหม่เล้าไก่ที่เปิดเข้าไปไม่มีแม้เสียงร้องจ้อกแจ้กของไก่นับพันอย่างทุกวัน มีเพียงซากไก่คอหักที่นอนตายจมกองเลือดเหม็นคลุ้งไปทั่ว
ซึ่ง,ทันที’ที่เห็’นภาพ’น่าสะอิดสะเอียน’นั้น ลุงแกก็ระเบิดเสียงด่าทออย่างโกรธแค้นออกมาดังลั่น จนป้าจิตผู้เป็นภรรยาที่เห็นเหตุการณ์ตื่นตกใจกลัวแทบจะควบคุมสติไม่อยู่ไปอีกคนเพื่อนบ้าน’ที่รู้’ จำหน่ายเครื่องติดตาม ข่าว ต่างเข้ามาช่วยเหลือสืบหาต้นตอและดูร่องรอยหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ มารู้แน่ชัดอีกทีว่า เจ้าฆาตกรดัวร้ายนี้คือ ฝูงแมวจรจัดที่อาศัยหลับนอนอยู่ในวัดของหมู่บ้านนั่นเอง…เมื่อรู้เช่นนี้ ความโกรธที่พลุ่งพล่านขึ้นในอก ทำให้ลุงของคุณสกุลรัตน์คิดวางแผนแก้แค้น คิดว่าจะเอาเป็นเอาตายกับเจ้าฝูงแมวจรจัด ที่เข้ามาทำร้ายไก่นับพันที่แกอุตล่าห์ฟูมฟักเลี้ยงดูมา แกจึงขึ้นไปบนบ้านแล้วลากเอาปีนยาวพร้อมกระสุนวิงไปที่วัด หมายจะเด็ดชีวิตแมวร้ายทีละตัว ซึ่งป้าจิตและเพื่อนๆ  ติดตามตัวบุคคล ที่เห็นเข้าก็พยายามเข้าทัดทาน แต่ก็ล้แรงคาดแค้นของลุงแกไม่ได้ สุดท้ายทำได้แต่วิ่งไล่ตามกันไปที่วัดและไม่ทันที่ป้าจิตจะวิ่งถึงประตูวัด ก็ได้ยินเสียงปีนดังขึ้นนัดแล้วนัดเล่าไม่ขาดระยะ

จนเมื่อวิ่งเข้าไปถึงลานวัด จึงได้เห็นซากแมวนับ 10 นอนตายเลือดท่วม มีพระลูกวัดอีกจำนวนไม่น้อยยืนหลบมองดูอยู่อีกมุมส่วนลุงของคุณสกุลรัตน์นั้น หลังจากที,ยิงแมวดับแค้นได้แล้ว ก็เริ่ม
มีอารมณ์เย็นลง แต่ดวงตาและใบหน้าที่ฉายชัดออกมากลับไม่เหมือนลุงของคุณสกุลรัตน์คนเดิม กลับดูแข็งกร้าวและดุดันเหมือนคนมีความแค้นอยู่เต็มอก…

30 ปีต่อมา…ลุงและป้าของคุณสกุลรัตน์ ยังคงทำมาหากินเป็นชาวไร่ซาวนาสืบต่อมา แต่ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา  เครื่องติดตามขนาดเล็ก ลุงชัยผู้ซึ่งเคยแข็งแรงลํ่าลัน กลับกลายเป็นคนปวยกระเสาะกระแสะ และตกอยู่ในอาการหวาดผวาตลอดเวลาและจากอาการที่ป้าจิตภรรยาแกบอกเล่าให้คุณสกุลรัตน์ฟังนั้น ลุงแกดูเหมือนคนถูกผีเข้า มีอาการลั่นเทิ้มตลอดเวลา ไม่กล้าสบตาและไม่ค่อยพูดจากับใคร ข้าวปลาไม่ค่อยกิน แต่จะชอบกินเลือดดิบและตับสดแทนวันดีคืนดี อาการคลุ้มคลั่งที่ควบคุมไม่อยู่ก็ทำเอาคนทั้งบ้านตกใจตื่นกลัวไปด้วย แต่ที่น่ากลัวที่สุดก็คือเสียงร้องตะโกนด้วยนํ้าเลียงลั่นเทาว่า“ออกไป! อย่าเข้ามาพวกแกมันฆาตกร พวกแกฆ่าไก่ของฉัน แกเลยต้องตาย ที่ฉันฆ่าแกมันสาสมแล้ว…พวกแกจะเอาอะไรกับฉันอีก ไป ไปให้พ้น ไอ้แมวนรก ไอ้แมวฆาตกร พวกแกมันเลว แกสมควรตาย แกต้องตายฉันจะฆ่าแกให้หมด”อาการคลุ้มคลั่งที่เกิดขึ้นนี้  จีพีเอสติดตาม พระผู้ใหญ่ที่นับถือท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าเป็นภาพหลอนที่ลุงแกเห็น เป็นวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรที่กลับมาหลอกหลอน ซึ่งก็คือฝูงแมวนับสิบที่แกลากปีนไปยิงตายเกลื่อนถึงในวัด ซึ่งบาปกรรมที่เกิดจากการล้างแค้นกันนั้น ไม่มีวันจบ ไม่มีวันหมด และไม่มีวันซดใช้กันได้ถึงทุกวันนี้…ลุงของคุณสกุลรัตน์กลายเป็นคนสติเลื่อนลอย บ่อยครั้งจะหวาดผวาลุกลนกับภาพหลอนที่ไม่มีใครเห็น นอกจากแกเพียงคนเดียวเท่านั้น…

เครื่องติดตามออนไลน์

การล้างสิ่งไม่ดีออกจากชีวิต เพื่อไม่ให้มาติดตัวในอนาคต ตอนที่ 1