คำแนะนำในการติดตั้งเครื่องดักฟังไว้ในบ้าน ตอนที่1

ดักฟังไร้สาย “กำแพงพระราชวังชั้นนอกด้านทิศตะวันออก มีโรงพลพันใส่ปีน ใหญ่น้อย ซ้ายโรงหนึ่ง ขวาโรงหนึ่ง มีโรงใส่พระพิชัยราชรถอยู่ริมกำแพง คั่นท้องสนามหน้าจักรวรรดิโรงหนึ่งมีโรงเป็นใหญ่ตำแหน่งของพระมหา มนตรี พระราชริน พระอินทรเดชะ และโรงสํโรงนี้อยู่ถนนเซิงกำแพงอัฐคช มีซุ้มยอดชั้นสองนั้น ซื่อประตูสุรินทรวาร เป็นซุ้มยอดแลประตูสำราญ ไพชนในกำแพงชั้นตั้งโรงอัฐคซมีซุ้มยอดทั้งแปดโรง มีตึกสำสงัดสามห้อง สองตึก กำแพงสามมีเซิงเทินไต่เตี้ย มีซุ้มประตูตรงหน้าพระมหาปราสาท ตรงหน้าพระมหาสรรเพชญ ออกมานั้นประตูพิชัยสุนทรแลท้องสนาม สายอากาศ อุปกรณ์นักสืบ  ตรงหน้าพระมหาปราสาททองนั้น มีโรงพระคชาธารสีโรง มีซุ้มยอดใส่ พระคชาธารโรงละตัวแลโรงช้างพลายพังขึ้นระวาง มีซื่อนั้นอีกหลายหลาก มีผนังก่อ หลังคามุงกระเบื้อง มีซ่อฟ้าหางหงสั ใส่โรงละตัว ตั้งขวามือแต่หัวถนน หน้าวังตรงไประยะห่างคั่นถนนโรงหนึ่งไปจนหัวเลี้ยวถนนป่ามะพร้าว แล โรงช้างพังตั้งซ้ายมือ โรงละสิบห้องสิบห้าท้องใส่ห้องละตัว ทั้งโรงม้าต้น ม้าแซงห้อม้าด้นซ้ายต่อไปอีกจนหลังศาลสุภาไชย แพร่งเกษมต่อไปอีก จนถึงริมกำแพงวัดธรรมฤคซราช (ขุนตึกเล่ม ๕ หน้า ๒๐๙)ปิทฅปินหนี่นหรรฌนพระรานรันปิทรพนนร่าอันพระราชวังจันทร์เกษมนั้น มีปราสาทจตุรมุขหาซุ้มยอดมีได้ เป็น ที่ประทับของสมเด็จพระพุทธเจ้าอยู่หัวเอกาทศรถราชอนุชา เสด็จอยู่ โกก้กัจๆงหลวง ทางห้าสิบเลัน (ประมาณ ๒ กิโลเมตร  ดักฟังเสียง ผู้เขียนในเรื่องฃุนคืกบอกทางไปวัดพุทไอสวรรค์ จากในพระนครไว้ตอน หนี่งว่า “จากสืแยกตะแลงแกงกื่งพระมหานครตลอดถนนไชยสารก็แล โล่งไปจนกระทั่งข้ามสะพานลำเหย เลี้ยวขวาขึ้นไปทางเหนือ ผ่านวัดวร เชษฐาราม แลวัดโพธิ้จนเกือบจรดกำแพงพระนครข้างด้านเหนือนั้น เป็น ย่านซีขัน ตลาดยอด มีศาลาโรงทางอีกแห่งหนี่ง”และจากศาลาโรงทานที่ว่านี้ ถ้าจะไปวัดพุทไธสวรรค์ จากตลาดยอด ก็เดินไปสืแยกตะแลงแกงเข้าบ้านหม้อ ตลาดปาเหล็ก ออกประตูไชย ไป ที่ท่านํ้าฉะไกรน้อย แล้วนั่งเรือข้ามฟากไปวัดพุทไอสวรรค์สมัยโน้นการเดินทางจากในพระนครไปวัดพุทไอสวรรค์ ไปได้แต่ ทางเรือ อีกทางหนี้งท่านว่าให้ลงเรือ ที่ท่าสิบเบี้ย วัดอยู่คนละฝืงแม่นํ้า กับพระนคร ทางไปวัดพุทไอสวรรค์มีพรรณนาไว้ตอนหนี้ง คือตอนที่แม่ หญิงเรไร นางเอกเป็นห่วงพระเอกเสมา เกรงจะไปเข้าจุกซ่องล้อมวง ป้องกันพระราชโอรสนเรศวรไม,ทัน เพราะพระเจ้ามหาธรรมราชา ประชวรหนักแล้ว จึงเล็ดลอดลงเรือข้ามไปแจ้งแก่เสมา ท่านก็พรรณนา ภูมิประเทศว่า“พ้นพุทไธสวรรค์ ไปฟากโน้นอันเป็นกรุงหลวงล้วนแล้วด้วย ปราสาทราชมณเฑียร และป้อมเซิงเทินหอรบพรั่งพร้อมด้วยปีนใหญ่ขึ้น จังถ้าเสมือนเพลาคืกอันน่าหลากใจ เรือจ้างจากท่ากลาโหม แลสิบเบี้ยก็ แจวข้ามไปมาสับสนวุ่นนัก ตราบลำหนี้งถัดจากเจดีย์สมเด็จพระศรีสุริโยทัย เอกอัครมเหสิพระเจ้าจักพรรติ ผู้เสิยพระชนม์ชีพกลางดิก ด้วยแมีอ พระเจ้าแปรคราโน้น เป็นที่เคารพคำนึงอยู่แก่เหล่าพระราชวงศ์  เครื่องดักฟังราคา แลทหาร กล้าตลอดอิสตรีจบแคว้นศรีอยุธยาเป็นที่สักการะ”

เครื่องดักฟัง

Advertisements
คำแนะนำในการติดตั้งเครื่องดักฟังไว้ในบ้าน ตอนที่1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s