วิวัฒนาการจากเครื่องดักฟัง ไปเป็นแอพมือถือติดตามโทรศัพท์

spy-mobile-softwares

ดร. เสรี หล่อกันภัย ศาสนาจารย ซาฟจิตต์ อิสมันยีมนุษย์ด้วย ที่สร้างมนุษย์ให้สามารถทำดี ไม่ได้สร้างให้ทำเลว จึงไม่ต้องกำหนดให้มนุษย์ทำดีอย่างเดียว เช่น ในภาพยนตร์เรื่อง Small Soldiers(ทหารจิ๋ว) มีเนื้อหาว่า ตุ๊กตาถูกสร้างขึ้นมา 2 ชุด ชึ่งมีข้อพิเศษ คือไม่ต้องใช้ถ่าน สามารถใช้ชิฟคอมพิวเตอร์ใส่ลงไป ทำให้พดได้ โต้ตอบได้ วางแผนได้ตุ๊กตาชุดแรกเป็นทหาร ส่วนอีกชุดเป็นสัตว์ตัวประหลาด โดยทหารจะถูกโปรแกรมให้ทำหน้าที่ล่าตัวเหล่านี้ หากจับได้ต้องฆ่า ส่วนตัวประหลาดถูกโปรแกรมเป็นพวกที่จะต้องแพ้และหนี เรื่องนี้ทหารก็พยายามที่จะวางแผนโจมตีตัวประหลาดเหล่านี้รวมถึงโจมตีมนุษย์ที่ให้การปกป้องตัวประหลาดด้วยในที่สุดเรื่องจบว่า ตัวประหลาดเห็นมนุษย์ที่ช่วยเหลือเขาตกอยู่ในอันตรายมันก็ฝืนไม่ทำตามที่ถูกโปรแกรมไว้ ต่อสู้กลับจนชนะได้ข้อคิดจากเรื่องนี้คือว่า มนุษย์ไม่ได้ถูกโปรแกรมไว้เพียงด้านใดด้านหนึ่งเช่น หนีอย่างเดียว หรือส่าอย่างเดียว นั่นคือ ไม่ได้ให้ทำดี ดีอย่างเดียวทำชั่ว ชั่วไปหมด ความจริงแล้วมนุษย์หนึ่งคนสามารถทำดีและอาจจะทำชั่วได้ศักยภาพพิเศษคือเมื่อทำดีแล้วเกิดพลาดได้ พระเจ้าได้ให้โอกาสมนุษย์ที่จะกลับใจโดยการสารภาพบาป แล้วมาสู่แนวทางที่ดีได้ ดังนั้น พระเจ้าให้เสรืภาพกับมนุษย์และที่เกี่ยวช้องการทรงสร้างคือว่า พระเจ้าสร้างมนุษย์แต่ละคนเป็นบุคคล ไม่ได้สร้างแบบอุตสาหกรรมที่เป็นของเหมือนๆ กันหมด และความไม่เหมือนกันเป็นเสรีภาพที่พิเศษที่พระเจ้าประทานให้ อีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องเข้าใจเกี่ยวกับเสรีภาพ ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ทุกคนมาให้เหมือนกันหมด มนุษย์ไม่เพียงมีเสรีภาพเอง พระเจ้าผู้ทรงสร้างก็มืเสรีภาพด้วย ตรงนี้จึงอาจเป็นที่มนุษย์คิดว่า พระเจ้าต้องทำอย่างนี้ สร้างให้ทุกคนเป็นคนดีเท่ากับเรากำลังไปกำหนดพระเจ้า แต่พระเจ้ามีเสรีภาพมากกว่าที่เราจะเช้าใจได้ นเพยธรรบ(แบแนวท!นอdamผศ. ดร. พิเชษฐ์ กาลามเกษตรผศ. ดร. ปราณี ฬาพานิซอาจารย์บรรจง บินกาชันาพรวมของมนุษยธรรมตามแนวทางของอิสลามนั้น ผศ. ดร.พิเซษฐ์ กาลามเกษตร ให้ทัศนะว่า มีคำที่เกี่ยวข้องอยู่ 3 คำคือ มนุษย์ ธรรม และแนวคิดอิสลาม การพูดถึงมนุษยธรรมโดยทั่วไปเป็นการเน้นเรื่องคุณธรรมบางอย่างเท่านั้น เช่น เมื่อพบเด็กหญิงถูกรังแก หรือรถชนคนบาดเจ็บ หากเราเดินผ่านไปถือว่านั่นไม่มีมนุษยธรรม จึงเป็นเรื่องของการเน้นความเอื้ออาทร ความเมตตากรุณา มนุษยธรรมจึงเป็นธรรมที่บอกลักษณะจำเพาะของมนุษย์ถ้าตีความว่ามนุษย์เป็นสิงที่มีจิตใจสูง ดังนั้น ธรรมที่เป็นตัวกำหนดความเป็นมนุษย์ คือความมีจิตใจสูง เป็นเรื่องของคุณธรรม จริยธรรม*เรียบเรียงจากการเสวนาในชื่อเรื่องเดียวกัน คุณมาเรียม เก็บบุญเกิด ดำเนินรายการเสวนา ในงานระดมมนุษยธรรม 2542 ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2542

ลักษณะจำเพาะอันหนึ่งของมนุษย์ เครื่องดักฟังจิ๋ว  คือ ลืม ถ้าพูดถึงมนุษยธรรมในแง่นี้ ค่อนข้างเป็นลบ ความพยายามหาความหมายไม่ได้มีเฉพาะทางศาสนาเพียงเท่านั้น นักวิทยาศาสตร์ แพทย์ ปรัชญา ก็มีความพยายามที่จะบอกว่ามนุษย์เป็นอย่างไร ต่างกับสิงอื่นอย่างไร จากงานทำงานเพื่อเขียนเรื่องคนในทัศนะอิสลาม พบเอกสารที่นักวิชาการท่านหนึ่งบอกว่า มนุษย์นั้นหาคุณ-ลักษณะอื่นไม่พบว่าต่างจากสิงอื่นอย่างไร ยกเว้นคุณลักษณะอันหนึ่งซึ่งมาตรงกับคัมภีร์อัลกุรอาน ที่ว่า พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้มีคุณลักษณะพิเศษ มนุษย์ก็คือสัตว์ที่หัวเราะได้ (Laughing animal) ถือเป็นลักษณะจำเพาะ ในประวัติศาสตร์ด้านคืลปะ ปรากฏว่า  เครื่องดักฟังทะลุกำแพง การวาดภาพมนุษย์เป็นสิงที่ทำได้ยากที่สุดเพราะมนุษย์นั้นแสดงอารมณ์ความรู้สึกบางอย่างออกมาทางสิหน้ายิ่งกว่าสัตว์ชนิดอื่นสิงที่อิสลามให้ความสำคัญอย่างมากคือ ท่าอย่างไรจึงจะให้คุณสมบัติเหล่านี้ของมนุษย์แสดงออกอย่างสมบูรณ์ที่สุด และมีมาตรการอันใดที่จะให้ความวิบัติ หรือคุณสมบัติบางส่วนที่มีอยู่ในตัวของมนุษย์นั้นลดน้อยที่สุดหรือถูกควบคุมให้มีผลเสึยน้อยที่สุด เพราะอิสลามมองผ่านโองการที่บอกว่าแท้จริงพระผู้เป็นเจ้านั้นทรงสร้างมนุษย๎ให้อยู่ในรูปแบบที่ยอดเยี่ยม และพระองค์ทรงทำให้เขาตกตํ่ายี่งกว่าบรรดาที่งที่ตกตํ่าทั้งหลาย ตรงนี้ถือว่ามนุษย์มีคุณสมบัติหลายสิงหลายอย่าง  ดักฟังเสียง แต่คุณสมบัติที่มนุษย์มีนั้น ไม่ว่าจะเป็นทางที่ดี เช่น ความเมตตากรุณา ความเอื้อเฟือเผื่อแผ่ ความรัก หรือทางที,ไม่ดี เช่น ความโกรธ ความอิจฉาริษยา ล้วนเป็นดาบสองคมทั้งสิ้นอิสลามไม,ต้องการท่าลายธรรมชาติอันนี้ ไม่ว่าจะเป็นในเชิงบวกหรือเชิงลบ ดังนั้น จึงถือว่า คุณลักษณะเหล่านี้ เป็นคุณลักษณะจำเพาะของมนุษย์ มีความเป็นไปได้ที่คุณสมบัติเหล่านี้นำไปสู่การท่าลาย และมีความเป็นไปได้ที่จะนำสู่การสร้างสรรค์ เช่น ความรัก ความเมตตา ไม่จำเป็นเสมอว่าจะนำไปสู่การสร้างสรรค์ หรือความไม่พอใจ หรือความก้าวร้าวบางอย่างในแง่หนึ่ง ก็อาจนำไปสู่สิงที่ดีได้

ดร. ปราณี ฬาพานิช อาจารย์บรรจง บินกานในบทกวีของอาหรับกล่าวว่า  เครื่องดักฟังและติดตาม คนอาหรับในสมัยก่อน ที่มีการเข่น’ฆ่ากันหลายชั่วโคตร จนกระทั่งไม่มีใครทำศพ เพราะอาหรับถือว่าให้ช่วยพวกพี่น้องของตนเอง ถ้าเขาเป็นพวกที่ถูกเหล่าอธรรมทำร้าย ก็ให้!ปช่วย ถ้าเขาเป็นพวกอธรรม ก็ให้ไปช่วย ศาสดาก็ได้นำคำนี้ไปใช้ และมีสาวกถามว่าท่านจะให้!ปช่วยพี่น้องที่ก่อการอธรรมได้อย่างไร ท่านศาสดาก็บอกว่า ให้ไปเตือนเขาอิสลามได้ให้ทัศนะที่แสดงให้เห็นว่า มนุษย์คือสิ่งที่มีคุณสมบัติหลายสิงหลายอย่าง มองได้ทั้งเชิงบวกและลบ และมองว่า บวกก็ทำลายได้ ลบก็สร้างสรรค์ได้ ถือว่าคุณสมบัติเหล่านี้เป็นกลาง เมื่อคุณสมบัติเป็นในทางบวกหรือลบก็ได้ สูงส่งที่สุด หรือตกตํ่ายิ่งกว่าสิงใด เราก็รู้อยู่ว่าไม่มีสัตว์ชนิดใดที่มีความสามารถทำลายล้างเท่ามนุษย์ ทั้งๆ ที่มนุษย์ได้ชื่อว่า เป็นผู้มี-จิต,ใจสูง เพราะฉะนั้นเมื่อมนุษย์มีธรรมชาติเช่นนี้ ศาสนา คือสิงที่จะมาทำให้พลังทั้งเชิงบวกและเชิงลบของมนุษย์กลับไปกลับมา ดักฟังมือถือ  ลบเป็นบวก บวกเป็นบวกต่อไปบวกอย่าเป็นลบ หรือลบอย่าเป็นลบ ก็คือ ระบบศาสนาถ้าหากศาสนาไม่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์เมื่อไรแล้ว มนุษย์ก็ไม่สามารถเอาคุณธรรมมาเป็นสิ่งสร้างสรรค์ได้ เช่น เราพูดถึงความบรืสุทธของมนุษย์ การไม่เบียดเบียนต่างๆ อันนี้เป็นเรื่องของคุณธรรมความบรืสุทธที่ขอยกตัวอย่าง คือ ความบรืสุทธ’ระหว่างเพศ ทุกคนทุกลังคมเชิดชูความบริสุทธิ้ระหว่างเพศ และให้ความหมายในถ้อยคำที่ปลุกใจให้มีความร้สืกพอใจกับคุณสมบัตินั้นนักกฎหมายอิสลามในอดีต พยายามที่จะจำแนกเจตนารมณ์ของกฎหมายอิสลาม ไว้ 5 ประการประการที่ 1 ทำหน้าที่คุ้มครองในเรื่องของชีวิตของมนุษย์ประการที่ 2 ทำหน้าที่คุ้มครองในทรัพย์สินและทรัพยากรของมนุษย์ประการที่ 3 คุ้มครองสติปัญญาของมนุษย์

เครื่องดักฟังระยะไกล

Advertisements
วิวัฒนาการจากเครื่องดักฟัง ไปเป็นแอพมือถือติดตามโทรศัพท์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s